Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše cíle

Až vyjdu tuto školu...

 1.  budu vybaven souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a též schopností adaptovat se na měnící se tržní vztahy v pracovním procesu i v celoevropském kontextu,
 2. zvládnu základní (i rozšiřující) učivo dané standardem základní školy tak, abych jeho obsah uměl uvědoměle přiřazovat k běžným denním činnostem a mohl z něj v denních situacích čerpat,
 3. získám nejen vědomosti, ale především praktické dovednosti potřebné pro budoucí studium i zaměstnání,
 4. zvládnu základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i základy práce s technickými prostředky,
 5. budu umět analyzovat společenské jevy a zaujímat uvážlivé postoje,
 6. budu běžně operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, poznatky z různých vzdělávacích oblastí propojovat do širších celků a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy,
 7. budu samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzovat řešení a osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo nových problémových situací,
 8. budu formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,
 9. budu rozumět základním principům, na nichž spočívají zákony a společenské normy, a budu si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni,
 10. budu se zodpovědně rozhodovat podle dané situace, poskytovat dle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka,
 11. budu respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví, chápat ekologické souvislosti a základy ochrany přírody,
 12. a také budu rozvíjet své kreativní myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění svých záměrů a chápat podstatu, cíl a rizika přijatých řešení.